Varázslatos Magyarország

Adatvédelmi szabályzat

Varázslatos Magyarország Weboldal
ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA


I. Alapelveink
Varázslatos Magyarország Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett www.varazslatosmagyarorszag.hu (a továbbiakban: Weboldal) célja, hogy a nemzeti parkjainkat és a magyar természetfotózást népszerűsítse. A Weboldal lehetőséget nyújt a természetfotózást kedvelőknek, hogy magukat és munkájukat bemutassák, a Weboldal pályázatain munkáikat szakmai szempontok szerint megmérettessék, illetve a profi és amatőr természetfotózók számára virtuális közösséget teremtsen. Ezt a célt az Adatkezelő a Felhasználók személyiségi jogainak – ideértve szerzői jog és a személyes adatok védelméhez való jog – tiszteletben tartása mellett kívánja megvalósítani, ezért a Weboldal használatával együtt járó személyes adatkezeléseket a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően végzi.

A Weboldal szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Az Adatkezelő az adatvédelem sarkalatos elveit szem előtt tartva csak annyi és olyan adatot kér a Felhasználótól, amennyi a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges. Az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

Harmadik fél számára – a törvényben előírt adattovábbításokat kivéve – az adatokat csak a Felhasználó előzetes hozzájárulása alapján továbbítja. Az adattovábbításokra csak abban az esetben kerül sor, ha az Adatkezelő a Felhasználót előzetesen, részletesen és egyértelműen tájékoztatta az adattovábbítás céljáról, és arról, hogy az adatokat kinek továbbítja. Az adattovábbításra vonatkozó hozzájárulások bármikor visszavonhatók.

A fenti önkéntes adatszolgáltatáson túl a Felhasználó információs önrendelkezési jogával élve szabadon dönthet adatainak nyilvánosságáról, illetve arról, hogy a személyes adatait a Weboldal szolgáltatásainak használata során kivel osztja meg.

Az Adatkezelő az adatkezelését az adatminőségre vonatkozó előírásokhoz igazítja, azaz az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes. A kezelt adatok pontosak, teljesek, és az Adatkezelő bizonyos időközönként gondoskodik azok időszerűségének fenntartásáról is.

Az adatkezelési elvek az alábbi jogszabályokkal vannak összhangban:

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény II. fejezete (a továbbiakban: Infotv.)
- Az elektronikus kereskedelemről, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.)
- A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény)
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban ÁFA törvény)


Az adatkezelési szabályzatban előforduló definíciók:

Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Érintett:
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Személyes adat
Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett hozzájárulása
Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás
Az adat meghatározott (adatkezelőn és adatfeldolgozón kívüli) harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal
Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.


II. A Varázslatos Magyarország (www.varazslatosmagyarorszag.hu) adatkezelése

1. Adatkezelő
neve: Varázslatos Magyarország Természetfotó Nonprofit Kft.
címe: 1034 Budapest, Zápor u. 13/A.
képviselője: Gaál Péter alapító
telefonszáma: +36-70-515-7288

2. Adatkezelési nyilvántartási azonosító
Az Avtv. 30. § (1) bekezdése alapján bejelentés alatt. Az adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentkezéshez történő adatlap elérhető itt.

3. Adatfeldolgozó
neve: LogSol Informatikai Kft.
címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 252.
telefonszáma: +36-22-501-132

4. A honlap szolgáltatásaival összefüggő adatkezelések
A honlap egyes szolgáltatásainak igénybevétele a felhasználó döntésétől függ, ezért a szolgáltatással összefüggésben átadott személyes adatainak kezelése – a törvényben előírt adatkezelések kivételével – is önkéntes hozzájáruláson alapul.

4.1. Regisztráció
Regisztrációval szolgáltatott adatok
- teljes név
- felhasználónév
- jelszó
- e-mail cím*
- ország
- település
- lakcím*
- születési dátum
- telefonszám*
- fényképező típusa
- bemutatkozás

A Varázslatos Magyarország Természetfotó Nonprofit Kft. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozatala, a szerződés teljesítése, és az abból eredő díjak számlázása céljából kezeli a Felhasználó azonosításához szükséges adatokat. A honlap szolgáltatásainak (fotó feltöltése, pályázaton való részvétel) igénybevétele ezért előzetes regisztrációhoz kötött.
A Felhasználó elérhetőségi adatainak (e-mail cím, telefonszám) a kezelése a Felhasználóval való kapcsolattartást szolgálja.
A Felhasználó földrajzi helyzetét meghatározó adatok (ország, település), illetve a fényképezőgép típusának megadása a statisztikai felmérést segíti.
A születési dátum kezelése egyrészt statisztikai célokat szolgál, másrészt a pályázati eljárásban a különdíj odaítélését segíti.
A bemutatkozásról a Felhasználó szabadon dönt.
Ezeknek az adatoknak a kezelésére az Infotv. 5. § (1) bekezdése a) pontja és a 6. § (7) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A név és lakcímadat kezelésére a szerződés teljesítésével, illetve a számlázással összefüggésben kerül sor. Ezeknek az adatoknak a kezelése törvényi felhatalmazáson alapul, az Elkertv. 13/A. § (1)-(2) bekezdése, valamint az ÁFA törvény 169. §-a szerint.

Adatok nyilvánossága
A Felhasználó teljes neve, és a bemutatkozásban megadott személyes információk a Weboldal összes szolgáltatásában minden látogató előtt nyilvánosak.
A *-gal jelölt adatok tekintetében a Felhasználó külön nyilatkozattal rendelkezhet azok nyilvánosságáról. A nyilvánosság csak a Weboldal regisztrált felhasználói körében érvényesül. A Felhasználó ezeknek a *-gal jelölt személyes adatainak nyilvánosságát bármikor megszüntetheti.

Időtartama
A regisztrációval átadott adatokat az Adatkezelő mindaddig kezeli, amíg a Felhasználó tagja a Varázslatos Magyarország közösségének. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti regisztrációjának törlését.

A számviteli törvény 169. §-a alapján, illetve az ÁFA törvény 169. §-a alapján az Adatkezelő 8 évig őrzi a számlán szereplő személyes adatokat.

Az Adatkezelő a Felhasználónak a regisztrációval átadott személyes adatait a Ptk. 324. §-a szerint a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben keletkezett követelés elévüléséig, azaz 5 évig kezeli.

Az Adatkezelő az 1 éve inaktív Felhasználó adatait – előzetes figyelmeztetést követően, 3 hónap elteltével – törli.

4.2. Hírlevél szolgáltatás
A Felhasználók újdonságokról, hírekről szerezhetnek tudomást, ha feliratkoznak a hírlevélre. A hírlevél kiküldésére kizárólag elektronikus úton kerül sor, ezért Adatkezelő a hírlevél szolgáltatáshoz a Felhasználó elektronikus levélcímét kezeli.

Az e-mail cím kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás. A hírlevél lemondását a Felhasználó bármikor kezdeményezheti a hírlevél alján található linket használva.

4.3. Fotópályázat
A regisztrált Felhasználók a Weboldal által kiírt fotópályázatokon vehetnek részt. A Felhasználók pályázati részvételeit, elért eredményeit, a pályázó aktivitását és munkáját a honlap látogatói folyamatosan nyomon követhetik.

Kezelt adatok köre
- regisztrációval átadott adatok
- a portálra feltöltött képek száma*
- a regisztráció időpontja*
- pályázati részvétel*
- bemutatkozás
A pályázattal összefüggésben személyes adatok kezelésére egyrészről a szolgáltatás igénybevétele, illetve a szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése céljából kerül sor, másrészről ezek az adatok a honlap látogatóinak nyújtanak információt a Felhasználó aktivitásáról. A fotópályázaton résztvevő Felhasználóknak a *-gal jelölt adatai minden látogató számára nyilvánosak.
A pályázati részvétellel összefüggésben kezelt – és nyilvánosságra hozott – adatok jogalapja az Infotv. 5. § (1) és 6. § (7) bekezdése szerint a Felhasználó hozzájárulása.
A feltöltött képek számát továbbá az Adatkezelő az Elkertv. 13/A. § (1)-(2) bekezdése, valamint az ÁFA törvény 169. §-a szerint a számlázással összefüggésben kezeli.

4.4. Ranglista
A ranglista havi bontásban, és összesítésben mutatja a Pályázókat a képekkel együtt. A ranglistán a Felhasználó teljes neve, a bemutatkozása, a pályázaton elért eredményei, a helyezései, a pontszáma, valamint a települése nyilvános.

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 6. § (7) bekezdése, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az általa nyilvánosságra hozatal céljából átadott adatai tekintetében.

4.5. Képgaléria
A Weboldalon elérhető képgaléria Magyarország nemzeti parkjairól készített fotókat tartalmazza. A fotókkal együtt az Adatkezelő nyilvánosságra hozza a Felhasználó teljes nevét, illetve a települését.
A nyilvánosságra hozatal az Infotv. 5. § (1) és 6. § (7) bekezdése alapján a Felhasználó hozzájárulásával a Felhasználási feltételek szerint történik.

4.6. Kiállítások
A virtuális képgaléria mellett lehetőség nyílik arra is, hogy a honlap látogatói élőben is megtekinthessék a fotókat. A fotókkal együtt az Adatkezelő nyilvánosságra hozza a Felhasználó teljes nevét, illetve a települését.
A nyilvánosságra hozatal az Infotv. 5. § (1) és 6. § (7) bekezdése alapján a Felhasználó hozzájárulásával a Felhasználási feltételek szerint történik.

4.7. Marketing célú adatkezelések
A Felhasználónak a regisztrációval egyidejűleg, illetve a későbbiekben a felhasználói fiók beállításaiban lehetősége van arra, hogy rendelkezzék e-mail címének, telefonszámának reklám céljára való felhasználásáról.
Az Adatkezelő címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása céljából a Felhasználó hozzájárulása alapján kezeli a Weboldal látogatásával egyidejűleg átadott technikai adatokat, illetve a regisztrációs adatokat. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési felületen (banner) személyre szabott reklámok jelennek meg. Az adatok ilyen célú használatát a Felhasználó letilthatja.

4.8. Honlapra látogatások
A szolgáltatás nyújtása, illetve a honlap üzemeltetése során az Adatkezelő rögzíti a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat. Így az Adatfeldolgozó által üzemeltetett szerver automatikusan regisztrálja a Felhasználó IP címét, a látogatás időpontját és idejét. Ezeket az adatokat az Adatkezelő összesített formában hasznosítja, szolgáltatása javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezeket a technikai jellegű adatokat az Adatkezelő az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése szerint a látogató hozzájárulásával kezeli. Az adatokat a Felhasználó által megadott egyéb adatokkal semmilyen módon nem kapcsolja össze.
Az Adatkezelő a statisztikai kiértékelésekhez a Google Analytics szolgáltatását veszi igénybe. A Google Inc. adatvédelmi irányelvei elérhető az alábbi link alatt: http://www.google.com/intl/hu_ALL/privacypolicy.html
Az Adatkezelő a naplófájlokban tárolt adatok között az IP címet 6 hónapig tárolja, ezt követően törli a rendszerből.
Az Adatkezelő cookie-t nem helyez el a Felhasználó és a látogató számítógépén.

5. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az információs önrendelkezési jog gyakorlása
A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja.

A Felhasználó továbbá kérheti a valóságnak meg nem felelő személyes adat helyesbítését, illetve törlését is. Az adat törlésére irányuló kérést akkor nem teljesíti az Adatkezelő, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

A tájékoztatást, az adatok törlését, illetve helyesbítését kérő levelét kérjük az alábbi e-mail címre jutassa el:
Ledács Kiss Tamás
e-mail cím: tledacs@lenergy.hu


Bírósági jogérvényesítés
A Felhasználó személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

Dr. Péterfalvi Attila elnök
1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
honlap: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Látogassa meg támogatóinkat is!