Adatvédelmi szabályzat

Varázslatos Magyarország Adatvédelmi Szabályzat

 

1. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT


A Varázslatos Magyarország (Varázslatos Magyarország Természetfotó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elkötelezett potenciális és tényleges ügyfelei, illetve partnerei és a Varázslatos Magyarország számára személyes adatokat beküldő, valamint a weboldalunkon keresztül, e-mailen vagy más módon kapcsolatba lépő bármely egyéb személy adatainak védelme iránt.
Amikor a jelen Adatvédelmi Szabályzatban azt írjuk, hogy valamit „mi” teszünk, az a Varázslatos Magyarország Természetfotó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelenti.
A Varázslatos Magyarország megfelel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (általános adatvédelmi rendelet).
A Társaságunk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal.
Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió és a hazai jogszabálynak megfelelő tájékoztatást.

 

2. Adatkezelő


Varázslatos Magyarország Természetfotó Nonprofit Kft.
Székhely:1032 Budapest, Kiscelli u. 7-9
Cégjegyzékszám: 01-09-929281
Adószám: 14992470-2-41
Telefonszám: 06-1-898-3410
Email cím:  info@varazslatosmagyarorszag.hu

 

3. Fogalmak


1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése;
7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
8. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
17. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
18. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
19. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

4. Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme, időtartama


A Varázslatos Magyarország Nonprofit Kft. részére minden adatszolgáltatás önkéntesen történik.
Társaságunk kizárólag az együttműködés fenntartása érdekében és csak az ahhoz szükséges mértékben kér adatszolgáltatást, és ezen adatszolgáltatás csak kivételes esetben irányul személyes adatnak minősülő adatra.
Az partnerségi kapcsolattartást lehetővé tevő adatszolgáltatáson kívüli adatszolgáltatás teljesen önkéntes és a rendelkezésre bocsátása a személyes adat tulajdonosának felelőssége.
A Varázslatos Magyarország Nonprofit Kft. minden tőle telhetőt megtesz a tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől.
A Varázslatos Magyarország Nonprofit Kft. nem ad tájékoztatást a tudomására jutott személyes adatokról harmadik személyek részére, kivételt képeznek ez alól a jogszabályon alapuló hivatalos megkeresések.
Az "Adatvédelmi tájékoztató" egyes verziói közül mindenkor a holnapon megjelenített változat tekintendő hatályosnak.
Felhívjuk továbbá figyelmet arra is, hogy amennyiben az egyes szolgáltatások igénybevételéhez megjelölt személyes adatokat nem adja meg, akkor azokat nem tudja igénybe venni.

 

1, Kapcsolat létesítése, annak fennállása alatt kezelt adatok, webshop


Kapcsolatfelvétel lehetséges csatornái:
-varazslatosmagyarorszag.hu „Rólunk” fül alatt található kapcsolat alpont alatt név és email cím, telefonszám megadásával küldhet elektronikus üzenetet.
-az irodába beérkező telefonhívások útján,
- Postai levélben a Társaság székhelyére címezve,
- Regisztráció, a fotópályázaton való részvétel és a webshopos vásárlás előzetes regisztrációhoz kötött:
a kezelt adatok: név, jelszó, lakcím, születési dátum, telefonszám, e-mail cím. Egyéb adatok: fényképező típusa, bemutatkozás.
A Felhasználó elérhetőségi adatainak (e-mail cím, telefonszám) a kezelése a Felhasználóval való kapcsolattartást szolgálja. A Felhasználó földrajzi helyzetét meghatározó adatok (ország, település), illetve a fényképezőgép típusának megadása a statisztikai felmérést segíti. A születési dátum kezelése egyrészt statisztikai célokat szolgál, másrészt a pályázati eljárásban a különdíj odaítélését segíti. A bemutatkozásról a Felhasználó szabadon dönt.
Az adatszolgáltatás módja önkéntes
A név és lakcímadat kezelésére a szerződés teljesítésével, illetve a számlázással összefüggésben kerül sor. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.
Az adatkezelés célja: a szolgáltatások teljesítése, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése.
A fotópályazat során kezelt adatok köre:
- regisztrációval átadott adatok
pályázati részvétel
- bemutatkozás.

 

Ranglista


A ranglista havi bontásban, és összesítésben mutatja a Pályázókat a képekkel együtt. A ranglistán a Felhasználó teljes neve, a bemutatkozása, a pályázaton elért eredményei, a helyezései, a pontszáma, valamint a települése nyilvános.
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 6. § (7) bekezdése, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az általa nyilvánosságra hozatal céljából átadott adatai tekintetében.

 

Képgaléria


A Weboldalon elérhető képgaléria Magyarország nemzeti parkjairól készített fotókat tartalmazza. A fotókkal együtt az Adatkezelő nyilvánosságra hozza a Felhasználó teljes nevét, illetve a települését. A nyilvánosságra hozatal az Infotv. 5. § (1) és 6. § (7) bekezdése alapján a Felhasználó hozzájárulásával a Felhasználási feltételek szerint történik.

 

Kiállítások


A virtuális képgaléria mellett lehetőség nyílik arra is, hogy a honlap látogatói élőben is megtekinthessék a fotókat. A fotókkal együtt az Adatkezelő nyilvánosságra hozza a Felhasználó teljes nevét, illetve a települését. A nyilvánosságra hozatal az Infotv. 5. § (1) és 6. § (7) bekezdése alapján a Felhasználó hozzájárulásával a Felhasználási feltételek szerint történik.
Adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az 1 éve inaktív Felhasználó adatait – előzetes figyelmeztetést követően, 3 hónap elteltével – törli.
Azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

 

Webshop:


Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, továbbá szervezetnevében, képviseletében eljáró személy (képviselő, kapcsolattartó), aki személyes adatainak megadásával terméket és/vagy szolgáltatást rendel, és regisztrált.
A kezelt adatok köre:
név-az azonosításhoz,
e-mail cím- a kapcsolattartáshoz,
a képviselt szervezet megnevezése- az azonosításhoz és számlázáshoz,
telefonszám- a kapcsolattartáshoz,
megrendelt termék/szolgáltatás, megnevezése és darabszáma-a teljesítéshez és számlázáshoz szükséges adat,
fizetési mód-a számlázáshoz szükséges adat
számlázási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok) - a számlázáshoz szükséges adat,
szállítási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok) - a szállításhoz szükséges adat,
végösszeg-a pénzügyi teljesítéshez szükséges adat.
Az adatkezelés célja a terméket megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.
Az Adatkezelő, amennyiben a megrendelést elfogadja, az érintettet megadott elérhetőségén keresztül írásban (elektronikus úton) értesíti a megrendelés elfogadásáról. Az értesítés a megrendelés visszaigazolása, amely tartalmazhat a teljesítésre vonatkozó további információkat is.
Az Adatkezelő, amennyiben a megrendelést pontosítani szükséges, úgy az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép. Ugyancsak kapcsolatba lép az érintettel, ha a megrendelést nem tudja elfogadni, azt visszautasítja.
Az Adatkezelő érintettet a megrendelés teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes folyamatairól (pl. gyártás megindulta, csomagolás, kiszállítás, stb.).
Az Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a megrendelés részleteinek egyeztetésével, és/vagy a megrendelés teljesítésével kapcsolatban.
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

 

Kiszállítás:


Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A Varázslatos Magyarország kereskedelmi munkatársai és a Magyar Posta kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
Adattovábbítás: a megrendelt termékeket a Magyar Posta munkatársainak közreműködésével szállítjuk ki. A kiszállítás megvalósulása érdekében a Felhasználó adatai (megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe és szállítási címe továbbításra kerül a Magyar Posta adatbázisába.

 

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés


A pénzügyi utalásokat a MKB Bank Zrt. teljesíti.
Adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.
Az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett a termékek/szolgáltatások ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki, továbbá Adatkezelő a Munkatársak munkabérét és egyéb járandóságait átutalással fizeti meg, valamint harmadik felek felé történő pénzügyi kötelezettségek teljesítését banki átutalással teszi meg. Az érintett által bankon keresztül történő átutalás önkéntes hozzájáruláson alapul, az érintettek, mint Munkavállalók és más, harmadik felek felé történő pénzügyi teljesítés és így adatainak kezelése jogszabály és szerződés alapján kötelező.
Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni, továbbá, minden Munkatárs és minden harmadik fél, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik.


A kezelt adatok köre és célja:


A számlabirtokos neve, a bankszámla száma, a közlemény, és az összeg az azonosításhoz mind szükséges adat. Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése, valamint az érintett felé történő pénzügyi teljesítés végrehajtása. A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag annak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek az a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Az érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi meg.
b. Érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.
c. Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő Munkatársa a számlák, bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd vezetői jóváhagyást követően a banki átutalást végrehajtja.
d. Adatkezelő a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalásokról van szó, ellenőrzi.
e. A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (pl. könyvelés) megbízott adatfeldolgozója.
Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C.törvény 169. § (2)bekezdése alapján legalább 8 év.

 

2, Online tevékenység


varazslatosmagyarorszag.hu oldal használata
Az oldalra vonatkozó statisztikák a Google Analytics felhasználásával készülnek, ami a Google Inc. („Google”) tulajdona, és melynek segítségével a weblapok látogatottsága és statisztikája ellenőrizhető. A Google Analitycs a felhasználó készülékén elmentett sütiket, ún. tesztfájlokat használ, melyek lehetővé teszik a weblap használatának elemzését. A weblap használatára vonatkozó, sütik által összegyűjtött információk rendszerint a Google USA-ban található szervereire kerülnek és ott lesznek elmentve.
Böngészőszoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-knak az eszközére történő mentését. Ezennel felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni a honlap minden funkcióját teljes egészében kihasználni. Ezen túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által a honlap használatára vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és a Google részére való megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken elérhető, a böngészőbe beépülő modult:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
A Google oldalán keresztül megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyűjtést. Ez egy letiltási („opt-out”) cookie-t aktivál, ami a továbbiakban megakadályozza az Ön adatainak gyűjtését a honlap meglátogatásakor. A használati feltételekre és a személyes
adatok kezelésére vonatkozó további információkért látogasson el az alábbi honlapok valamelyikére:
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Süti típusa: Google Analytics
Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása
Adatkezelés célja: Információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat
Adatkezelés időtartama: 2 év

 

Elektronikus hírlevél:


Az adatkezelés jogalapja: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról (ezen belül különösen a csak a Hírlevélre feliratkozottak számára nyújtott szolgáltatásokról, kedvezményekről), eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.
A kezelt adatok köre és célja: név, e-mail cím.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az a) elektronikus levelek alján lévő „Leiratkozás” link segítségével (azonnali leiratkozás), vagy
b) a  info@varazslatosmagyarorszag.hu e-mail címre, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a LEIRATKOZÁS szó feltüntetésével, vagy
c) a honlap „Kapcsolat” aloldalán lévő „Név”, „Üzenet”, „E-mail cím” mezők kitöltésével, az „Üzenet” mezőben lehetőleg a LEIRATKOZÁS szó fel-tüntetésével, vagy
d) postai úton a 1032 Budapest, Kiscelli u. 7-9 címre küldött leiratkozási kérelem útján.
A leiratkozni kívánó érintettnek tisztában kell lennie azzal, hogy azonnali leiratkozást csak a jelen pont a) alpontja szerinti leiratkozás jelent, a b)-c)-d) alpontok szerinti leiratkozás néhány napos átfutási idővel járhat, amelyre tekintettel nem jogsértő, ha ezen idő-szak alatt a rendszer még hírlevelet küld az érintettnek.
Az Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy az azonos, vagy közel azonos időben küldött hírlevél és a jelen a) alpont szerinti azonnali leiratkozási kérelem is elkerülheti egymást technikailag, ezért a leiratkozást követően kapott hírlevél nem jelenti a leiratkozási kérelem figyelembe vételének mellőzését.

 

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing:


Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon.
A Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
Kezelt adatok köre és célja:
-érintett publikus neve- azonosítás
-publikus fotója- azonosítás
-publikus e-mail címe- kapcsolattartás
-érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete- kapcsolattartás, válaszadás alapja
-érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye- minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja
Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az
azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
Az Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve,
a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like” / „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. Az Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi. Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
Az Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a http://www.facebook.com/about/privacy címen kaphat.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

3, A Varázslatos Magyarország Nonprofit Kft. által meghirdetett állásra történő jelentkezés


A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési hely, idő, anyja leánykori neve, neme, adóazonosító, iskolai végzettsége, szakmai tapasztalat, motivációs levélben megadott egyéb adatok.

Az adatok kezelésének célja új munkatársaink keresése, kiválasztása.
Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb a papír alapú önéletrajz átvételétől, elektronikusan a rendszerbe történő feltöltéstől, frissítéstől számított egy évig. Amennyiben a pályázó végül felvételt nyer, úgy személyes adatainak kezelésére a továbbiakban elsődlegesen a munkajogi jogszabályi rendelkezések irányadóak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megadott adatok valóságtartalmáért Önt felelősség terheli. Hiányos-, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a kiválasztási eljárásból való kizárást, valamint a munkaviszony megszüntetését vonhatja maga után. Személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve törlését a regisztrációt követően bármely időpontban kérheti.

 

5. Adatfeldolgozók adatai


A Társaság rendszerüzemeltetési feladatok ellátása céljából továbbíthat adatokat az adatfeldolgozó vállalkozásoknak, szervezeteknek. Az adatfeldolgozás megkezdése dolgozói adatok esetében a dolgozói adatkezelésről szóló nyilatkozat aláírása után történik. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Adatfeldolgozó köteles a Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában megfogalmazott szabályok alapján a feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről gondoskodni.

 

A Társaság tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozó vállalkozásokat veszi igénybe:

 

- Bérszámfejtés: PTA-Diamond Kft. (PTA-DIAMOND Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1077 Budapest, Király utca 51. fszt. 1., Cégjegyzékszám: 01-09-069561, Adószám: 10383540242)

-Áruszállítás: Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cégjegyzék-szám: 01-10-042463)

Egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatkezelések:
Az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos szenzitív adatot a Társaság kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékig kezel. A Társaság az egészségügyi alkalmasság eldöntése céljából egészségügyi szolgáltatóval szerződött, ezért a munkavállaló részletes egészségügyi adatait nem, csak az alkalmasság meglétét, vagy a leendő dolgozó alkalmatlanságáról szóló döntéssel kapcsolatos dokumentumot kezel. Amennyiben a munkaviszony a jelentkező személy egészségügyi alkalmatlansága miatt meghiúsul, a Társaság az érintett adatait késedelem nélkül törli.
A Varázslatos Magyarország Nonprofit Kft. fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

 

6. Jogorvoslati lehetőségek


-    Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),
-    Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)
-     Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),
-    Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),
-    Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
-    Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),
-    Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
-    Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a Varázslatos Magyarország Nonprofit Kft. elérhetőségein.
a.) tájékoztatás: Az érintett kérelmére a Varázslatos Magyarország Nonprofit Kft. tájékoztatást ad a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről és az arra megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. 
b.) helyesbítés: Az érintett kérheti személyes adatai helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelőnél rendelkezésre áll.
c.) adatok zárolása: Az érintett kérelmére, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit a Varázslatos Magyarország Nonprofit Kft. zárolja a kérelmező személyes adatait. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
d.) adat törlése: A Varázslatos Magyarország Nonprofit Kft. a személyes adatot törli, ha:
-    kezelése jogellenes, -    az érintett kéri, -    a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, -    az adatkezelés célja megszűnt, vagy -    az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, - azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
e.) Tiltakozás személyes adat kezelése ellen: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Varázslatos Magyarország Nonprofit Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az adatkezelő a kérelemre nem válaszol, illetve az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől (vagy a határidő elmulasztásától) számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

Budapest, 2018. május 25.