Felhasználási feltételek

I. Bevezető rendelkezések

 

1. A jelen Felhasználási feltételek (Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF) a Varázslatos Magyarország Természetfotó Nonprofit Kft. (1034 Budapest, Zápor u. 13/A. - a továbbiakban: Üzemeltető/Adatkezelő - által üzemeltetett Varázslatos Magyarország (http://www.varazslatosmagyarorszag.hu/) oldalain elérhető szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Pályázó/Megrendelő/Felhasználó – együttesen: Felhasználók) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 

2. A Szolgáltatás használatával, illetve a Varázslatos Magyarország Weboldal bármely oldalának látogatásával a Felhasználó elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket. Az Üzemeltető jogosult a jelen Felhasználási feltételek egyoldalú módosítására akként, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon jól láthatóan és közérthetően tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használata, illetve a Weboldal bármely oldalának látogatása a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti. Az Üzemeltető ezúton is javasolja a Felhasználóknak, hogy a Felhasználási feltételeket időről-időre ismét tanulmányozzák át, hogy a hatályos információk birtokában legyenek.

 

II. A Szolgáltatás használatának általános szabályai

 

1. Regisztráció, felhasználói fiók

 

1.1 A Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, illetve felhasználói fiókot akkor hozhat létre, ha saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál és
- 14. életévét betöltött kiskorú – ez esetben kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig használhatja a Szolgáltatást,
- elmúlt 18 éves, továbbá a cselekvőképessége nem korlátozott.

 

1.2 A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztráció során. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában a megváltozott adatot aktualizálni. Egy Felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet.

 

2. A Szolgáltatás használatának egyéb feltételei

 

2.1 Az Üzemeltető felelőssége


2.1.1 Az Üzemeltető a Szolgáltatást közvetítő szolgáltatóként működteti (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – a továbbiakban: Elkertv. – alapján). Az Üzemeltető felelőssége korlátozott a felhasználói tartalmak tekintetében. Felhasználói tartalom mindazon információ – ideértve a képeket, élménybeszámolókat, bemutatkozást és minden Felhasználó által közzétett adatot –, amelyet a Felhasználó az Üzemeltető által biztosított technológia segítségével, az Üzemeltető webes felületein közöl – tekintet nélkül arra, hogy az Üzemeltető fenntartja magának az előzetes moderálás jogát. Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, a Felhasználó által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat, valamint nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

2.1.2 Az Internet nyílt, és biztonságosnak nem tekinthető hálózat jellegére figyelemmel az elektronikus formában továbbított tartalmak megsemmisülése, késedelmes megérkezése, vagy bármely egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

2.1.3 Az Üzemeltető nem garantálja, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés folyamatos, vagy hibamentes lesz. A Weboldal használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működéséből, az esetleges üzemzavarból eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősségét az Üzemeltető kizárja.

 

2.1.4 A Weboldalon megjelenített minden információ (ideértve a megjelölt díjakat és az élménybeszámolókban foglaltakat is) kizárólag tájékoztatás céljából kerül közzétételre, az azokban előforduló hibákért vagy félreérthetőségért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

 

2.2 A Felhasználó felelőssége


2.2.1 A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett, illetve rendelkezésre bocsátott tartalomért, ideértve a tartalom által okozott, vagy azzal összefüggésben felmerült minden vagyoni és nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó felelős, és áll helyt a sérelmet szenvedett, illetve a kárigényt érvényesítő felé. Ennek megfelelően a Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) más személy jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse . Amennyiben a Szolgáltatás használatával vagy a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban bárki igényt támaszt, vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és minden kár megtérítését magára vállalja.

 

2.2.2 A Weboldalon található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A Weboldalon elhelyezett képeket és tartalmakat sem a Felhasználó, sem az oldalra látogató nem jogosult lementeni és a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi-gazdasági célra bármilyen módon felhasználni.

2.2.3 A Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget a Felhasználó viseli, ideértve például a bárki által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmaknak (például vírusok, férgek) a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károkat és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

 

2.3. A jelen Felhasználási feltételekre irányadó jog a Magyar Köztársaság joga. A jelen Felhasználási feltételekkel, illetve a Szolgáltatás használatával összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és az Üzemeltető a hatáskörtől függően alávetik magukat a Székesfehérvári Városi Bíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

 

2.4 A jelen Felhasználási feltételek elfogadásával létrejött szerződést mind az Üzemeltető, mind a Felhasználó rendes felmondással, 30 napos határidővel felmondhatja. Az Üzemeltető a felmondást követően 30 nappal törli Felhasználó minden adatát - a Felhasználó által létrehozott felhasználói fiókkal/fiókokkal - együtt a rendszerből. A Felhasználó felelőssége azonban a regisztráció megszűnését, illetve a Felhasználó adatainak törlését követően továbbra is változatlanul fennmarad azon jogsértések tekintetében, amelyeket a Felhasználó megelőzően okozott.

 

2.5 Az Felhasználási feltételek elfogadásával létrejött szerződés rendes felmondással történő megszűnése annyiban terjed ki a Felhasználó által a szerzői jog körében, az Üzemeltetőnek adott felhasználási engedélyre, amennyiben a rendes felmondásban a Felhasználó erről külön nyilatkozik.

 

2.6 Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben bármely Felhasználó a jelen Felhasználási feltételekben leírtakkal ellentétes módon jár el, úgy a Felhasználónak a Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza, a felhasználói fiókját felfüggessze, és a közzétett Felhasználási feltételeket sértő tartalmat eltávolítsa.

 

3. Adatvédelem

 

A felhasználói adatok kezelésével, illetve a személyes adatok védelméhez fűződő jog érvényesítésével kapcsolatos minden információ megtalálható az Adatvédelmi szabályzatban, amely az alábbi címen érhető el, és amely a jelen Felhasználási feltételek elválaszthatatlan részét képezi:
http://www.varazslatosmagyarorszag.hu/index.php?oldal=adatvedelmi_szabalyzat

 

III. A Szolgáltatás díjazása

 

1. Díjmentes szolgáltatások


III. 2. pontban felsorolt díjköteles szolgáltatásokon kívül díjmentes a Varázslatos Magyarország Weboldal valamennyi Szolgáltatásának használata és a Weboldal böngészése, így díjmentes a Varázslatos Magyarország oldalain történő regisztráció és a felhasználói fiók fenntartása.

 

2. Díjköteles szolgáltatások


A Varázslatos Magyarország Weboldal bizonyos szolgáltatásainak használata díjköteles.

 

2.1 A Weboldal Szolgáltatásai közül díjköteles a Fotópályázat(ok)on részvétel. A pályázaton a Felhasználó által feltöltött kép(ek) csak az aktuális Pályázati kiírásban közzétett nevezési díj megfizetését követően tölthetők fel és kerülnek a zsűri elé.

 

2.2 Valamennyi díjköteles Szolgáltatás igénybevételének feltétele a Szolgáltatás díjának előzetes megfizetése az Üzemeltetőnek a III. 3. pontban megjelölt számlájára.

 

2.3 Az Üzemeltető jogosult a díjak módosítására. A Felhasználási feltételek hatályosított új változatát az Üzemeltető annak hatályba lépése előtt legalább 15 nappal a fenti I. 2. pontban írtaknak megfelelően közli a Felhasználókkal.

 

3. A díjfizetés menete


3.1 A díjköteles szolgáltatás igénybevételének feltétele a Szolgáltatás díjának előzetes megfizetése az Üzemeltetőnek a 12010240-01198102-00100007 számú számlájára átutalással. A közleményrovatban fel kell tüntetni a Felhasználó teljes nevét és felhasználónevét, illetve a díjköteles szolgáltatás megjelölését.
A díjköteles szolgáltatás igénybe vételéről az Üzemeltető számlát állít ki és küld postai úton a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó számára.

 

3.2 Amennyiben bármely Felhasználó az Üzemeltető számlájára megelőzően befizetett összeg vagy annak egy része visszafizetését kéri, az Üzemeltető az összeget 300 Ft kezelési- és bankköltség levonásával abban az esetben utalja vissza, amennyiben a visszautalni kért összegre vonatkozóan a díjköteles szolgáltatás igénybevétele nem történt meg, és a Felhasználó további díjköteles szolgáltatás igénybevételétől eláll, valamint a befizetés óta 15 nap még nem telt el. A díjköteles szolgáltatások ellenértéke kifizetésére kizárólag banki átutalással van lehetőség.

 

IV. A fotópályázatokon való részvétel feltételei

 

1. Általános előírások


1.1 A pályázaton részt vehet minden regisztrált, aktivált felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználó (a továbbiakban: Pályázó), aki a Pályázati kiírásban közzétett feltételeket teljesíti. A pályamunkák nevezésének feltételeit, módját, a pályamunkák feltöltésének határidejét, a nevezési díjat, a pályázat időtartamát, a zsűrizésre és a közönség szavazásra vonatkozó információkat, a helyezésekért járó pontokat, a helyezetteknek járó esetleges díjat, továbbá a pályázaton való részvétel minden egyéb feltételét az aktuális Pályázati kiírás tartalmazza. A Felhasználó a képfeltöltéssel a jelen Felhasználási feltételeken túl a Pályázati kiírásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

1.2 A Pályázó tudomásul veszi, hogy csak olyan képet szabad feltöltenie, amely a Pályázó saját tulajdonát képezi, amely felett szabadon rendelkezik. A Pályázó kijelenti, hogy csak olyan képet tölt fel, amely saját alkotása. Az Üzemeltető a fotópályázatra nevezett képekért, illetve a képek tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. Ha a kép természetes személyt is ábrázol, a Pályázó köteles megszerezni a képen ábrázolt személy hozzájárulását a kép jelen Felhasználási feltételek szerinti felhasználásához, és nyilvánosságra hozatalához.

 

2. Szerzői jogok


2.1 A résztvevő a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a Varázslatos Magyarország weboldalán és a pályázattal kapcsolatos publikációkban/albumokban valamint kiállításokon, a kiállítást propagáló egyéb elektronikus/nyomtatott publikációkban és kereskedelmi forgalomba nem kerülő reklámtárgyakon (toll, bögre stb.) képeiket térítésmentesen használják. A kiállítás megfelelő propagálása céljából a képeket a rendező szabadon, szerzői jog érvényesítése nélkül felhasználhatja (sajtó, TV). A kiállítás képeit a befogadó intézmények környezet- és természetvédelmi célokra később felhasználhatják.

 

2.2 A Pályázó harmadik személynek (különösen a kiállító, nemzeti park igazgatóság) átengedhető felhasználási jogot ad az Üzemeltetőnek a képek fent felsorolt felhasználására, amennyiben a felhasználási jog átengedése nem üzleti haszonszerzés céljára szolgál és a Weboldal célkitűzéseivel összhangban van.

2.3 A Pályázó kijelenti, hogy a fent körülírt felhasználás jog gyakorlásához a képet eredeti felbontásban az Üzemeltető kérésére digitális adathordozón, vagy elektronikusan a rendelkezésére bocsátja.

 

V. Zsűrizés, szavazás és a Ranglista

 

1. A Varázslatos Magyarország által meghirdetett, Magyarország nemzeti parkjait népszerűsítő pályázat(ok)ra nevezett valamennyi pályamunkát pontozza a 4 tagú szakmai zsűri, valamint a Weboldal látogatói is szavazhatnak a képekre. Az egyes pályamunka pályázati pontszáma a négytagú zsűri pontjaiból áll össze. A zsűri tagok által adott pontszámok véglegesek, a zsűri a tevékenységével kapcsolatosan semmilyen vitába nem bocsátkozik, így a pályázati eredménnyel kapcsolatban jogorvoslatra nincs lehetőség. A szavazásra és a képek értékelésére vonatkozó részletes feltételeket a Pályázati kiírás „Zsűrizés és szavazás” alcíme tartalmazza.

 

2. A Pályázati kiírásban meghatározottak szerint a zsűri által adott pontok alapján ranglista készül, ahol minden Pályázó nyomon követheti az éves és évközi munkáját. A „pályázati év” végén összesített pontverseny eredménye alapján kialakult ranglista helyezettjei a Pályázati kiírás szerinti díjazásban részesülnek. Az összesített pontversenyben a holtverseny kizárt, a pontegyenlőség esetén követendő eljárást az aktuális Pályázati kiírás tartalmazza.

 

3. Az aktuális Pályázati kiírás tartalmazza az adott pályázaton nyerhető díjakat. A nyereménydíjak nem ruházhatók át, készpénzre, más nyereményre nem válthatók.

 

VI. Hírlevél

 

A Felhasználó a regisztráció során, vagy a későbbiekben, a felhasználói fiók beállításainak módosításával nyilatkozhat arról, hogy kíván-e hírlevelet kapni. A kiküldött hírlevelek mindegyikében lehetőséget biztosít az Üzemeltető a hírlevél lemondására a levélben található linkre kattintva.

 

VII. Tiltott tartalmak és az elvárható felhasználói magatartás

 

1. Tiltott, jogsértő tartalmak


A Varázslatos Magyarország közvetítő szolgáltatónak minősül az Elkertv. értelmében, azonban a kulturált kommunikáció jegyében minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon jogsértő tartalmak ne jelenjenek meg, illetve jogsértő tevékenységre ne adjon lehetőséget.

 

1.1 Jogsértő tartalom

 

Jogsértő minden olyan, a Weboldalra feltöltött tartalom, amely a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást tartalmaz.

 

1.2 Személyiségi jogot sértő tartalom


Személyiségi jogot sértő tartalom különösen, de nem kizárólagosan:
- más személy polgári nevével, és más személyes adatával regisztrálni, illetve más adatait bármely más módon felhasználni,
- nicket hamisítani, vagy a nickválasztás során védett nevet, történelmi vagy mai közszereplő, közismert ember nevét választani,
- más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő nevet választani,
- tisztességtelen, fenyegető, becsületsértő vagy rágalmazó, obszcén vagy trágár tartalmat hozzáférhetővé tenni,
- bármely harmadik személyhez fűződő tartalmak közzétételét a harmadik személy hozzájárulása nélkül.

 

1.3 Szellemi alkotásokhoz fűződő jogot sértő tartalom


Tilos olyan anyagok, tartalmak és információk közzététele, amelyek más személy szerzői és szomszédos jogi, illetve egyéb vagyoni jogát, vagy védjegyet, vagy bármely más jogi oltalom alá eső szellemi tulajdont sértenek.

 

1.4 Természet védelmével kapcsolatos előírások


A Felhasználó által közzétett tartalom nem sértheti a természet védelmét szolgáló jogszabály, illetve egyedi határozat előírásait, és a természet védelmét jelentő általános etikai normákat. A Felhasználó kötelessége, hogy a fotózás során védje a természeti értékeket és területeket, a vadon élő növényfajok veszélyeztetésétől és károsításától, valamint és állatfajok zavarásától tartózkodjék.

 

1.5 Elvárható felhasználói magatartás


Internet használatával összefüggő normák („Netikett”) sérelmét jelenti különösen
- alpári, agresszív, fenyegető hangnem használata vagy ilyen tartalmak közzététele,
- jóízlést sértő képek vagy bármely más tartalmak közzététele,
- a Varázslatos Magyarország regisztrált Felhasználóiról információ, adatok gyűjtése jogosulatlan célokból,
- a közzétett és nyilvánosságra hozott tartalmak ismételt publikálása a Felhasználó, és az Üzemeltető hozzájárulása nélkül,
- más Felhasználó kéretlen e-mailekkel, illetve egyéb, nem igényelt módon (spam, lánclevelek küldése) való felkeresése, zaklatása,
- más Felhasználóval vagy az Üzemeltetővel szemben etikátlanul vagy trágár hangnemben való kommunikáció, vagy más Felhasználó zaklatása,
- vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása,
- olyan információk közzététele, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik,
- hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

 

2. Tiltott tartalmak észlelése és bejelentése


2.1 Jogsértő tartalom jelzése


Ha a Felhasználó észleli, hogy a közzé- vagy hozzáférhetővé tett információ – véleménye szerint – más személy jogát vagy jogos érdekét sérti, és ezt jelzi az Üzemeltetőnek, – amennyiben a bejelentés megalapozott – az Üzemeltető haladéktalanul gondoskodik az információ eltávolításáról, illetve – ha indokolt – intézkedik a Felhasználó hozzáférésének felfüggesztéséről. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű bejelentések vizsgálatát megtagadja.

 

2.2 Az Üzemeltető kéri a Felhasználókat, hogy amennyiben a felsorolt rendelkezésekbe ütköző, jogsértő tartalmakat találnak a Weboldalon, azt az Üzemeltetőnek haladéktalanul jelentsék az alábbi e-mail címen: gpeter@varazslatosmagyarorszag.hu.

 

2.3 Ha a szerző azt észleli, hogy védett szerzői művén fennálló jogát az Üzemeltető által hozzáférhetővé tett információ sérti, az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az Üzemeltetőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Az értesítésnek tartalmaznia kell:
- a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, azaz milyen okból kéri a közzétett tartalom eltávolítását,
- a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat (a közzétett tartalom pontos megjelölését, a Felhasználó nevét, a feltöltés dátumát és a fotó nevét)
- a szerző nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét.

 

3. A Felhasználási feltételekkel ellentétes tartalmak törlése


A Felhasználó megértette és elfogadja, hogy az Üzemeltető minden értesítés nélkül eltávolítja az olyan tartalmakat, vagy tartalomra való hivatkozást, amelyek sértik a jelen Felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket.
A más szerzői jogának sérelme esetén az Üzemeltető lefolytatja az Elkertv. szerinti eltávolítási eljárást.

 

4. A Felhasználó hozzáférésének korlátozása, felhasználói fiók felfüggesztése


Az Üzemeltető a jelen Felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket sértő, a kulturált kommunikációt és tisztességes versenyzést akadályozó vagy zavaró Felhasználó hozzáférési jogosultságát – az eset egyedi jellemzőire tekintettel – ideiglenesen korlátozza, a zsűri az aktuális pályázatból kizárhatja. A Felhasználási feltételeket szándékosan vagy ismétlődően sértő Felhasználóval szemben az Üzemeltető rendes felmondást gyakorol, ezzel a Weboldal Szolgáltatásához való hozzáférését véglegesen korlátozza. Végleges korlátozás a felhasználói tartalmak törlésével és a Weboldal valamennyi pályázatából való kizárással jár együtt.

 

VIII. Linkek elhelyezése

 

A Varázslatos Magyarország Weboldalra mutató linket az ezen pontban felsorolt feltételek betartása mellett külön engedély nélkül el lehet helyezni egyéb weboldalakon, azonban minden ilyen esetben az Üzemeltetőt az Impresszumban megadott elérhetőségei valamelyikén írásban (postai levél, e-mail, fax útján) értesíteni kell a linket elhelyező weboldal üzemeltetőjének elérhetőségei megadásával együtt.
A Weboldalra mutató link elhelyezésének feltételei:
a) a linkelő weboldalnak tartalmaznia kell a Varázslatos Magyarország logóját,
b) a link kizárólag a www.varazslatosmagyarorszag.hu tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása nem lehetséges,
b) a linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy a Weboldal javasolja, vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását,
c) a linkelő weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Varázslatos Magyarországról,
d) a linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy közízlést sértő tartalmat.

 

A méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen jelen Weboldal Üzemeltetője kifogást emel, és annak megszüntetését kezdeményezi.